Valmennuksen poluilla. Opas neuropsykiatrisen valmennuksen tueksi.

JOHDANTO


Nyt Ratkes Valmennuksen poluilla- kirja on valmentajan työkalu pääasiassa neuropsykiatrisen valmennuksen tueksi, mutta so-veltuu monenlaiseen valmentamiseen, jossa tavoitteena on tukea elämänlaatua ja arjen sujuvuutta. Valmennuksen viiteke-hyksenä on ratkaisukeskeinen toimintamalli, joka sisältää posi-tiivisen ja motivaatio psykologian sekä NLP:n elementtejä. NLP ja ratkaisukeskeinen toimintamalli linkittyvät mukavasti yhteen ja nivoutuvat myös kognitiivisen psykologian teemoihin. Kirjassa kuvaillaan NLP:n keinoja sitä osin, kuin ajattelen niiden soveltuvan neuropsykiatrisen valmennuksen käyttöön.

Ratkaisukeskeinen ajattelu on sekä- että ajattelua sen sijaan, että arvotettaisiin jokin asia toista paremmaksi. Tästä syystä olen valinnut niin koulutusteni, kuin tämän kirjankin sisältöihin vinkkejä luovien ja luontolähtöisten menetelmien käytöstä. Riippumatta omasta harrastuneisuudesta, osaamisesta tai kiinnos-tuksesta, pidän oleellisena valmentautujalle soveltuvien mene-telmien hyödyntämistä, hänen kiinnostuksen kohteitaan ja tee-moja, jotka motivoivat häntä työskentelyyn. Tästä syystä haluan tarjota valmentajille monipuolisesti erilaisia keinoja, joilla tukea valmennusprosessia.


Valmennustyön tärkeimpänä lähtökohtana näen asiakkaan arvostavan kohtaamisen ja diagnoosien takana olevan ihmisen näkemisen. Neuropsykiatrinen valmennus on sosiaalisen kuntoutuksen menetelmä. Se perustuu ohjaukseen ja korostaa asiakkaan omaa aktiivisuutta ja toimijuutta.

Valmennus on tavoitteellinen prosessi. Asiakkaan ja hänen ympäristönsä voimavarat ovat keskiössä. Käypähoitosuosituksen mukaisesti ympäristö on tärkeä osa tuloksellista valmennusta. Valmennus viedään asiakkaan toimintaympäristöihin ja tavoitteet ovat konkreettisia. Ne tukevat arjen sujuvuutta ja myön-teistä minäkuvaa. Valmennuksen asiakkaita voivat olla ADHD, autisminkirjon, kielellisen erityisvaikeuden tai Touretten oireyh-tymän diagnoosin saaneet henkilöt, mielenterveys- tai päihde-kuntoutujat. Valmennuksen keinoista voivat hyötyä useimmat, joilla on haasteita arjen hallinnassa, vaikka diagnoosia ei olisi.

Kirja sisältää tutkimustietoa tiedonkäsittelystä ja sen tuomista haasteista vuorovaikutukseen. Kognitiivisen psykologian ja neu-ropsykologian tutkimukset tiedon käsittelystä ja toiminnanoh-jauksesta linkittyvät neuropsykiatrisiin haasteisiin. Oman toimin-nanohjaus liittyy oleellisesti arjen sujuvuuteen. Yhteistyössä useiden ammattilaisten kanssa olen kerännyt vinkkejä toimin-nanohjauksen tukemiseksi. Kirjan lopusta löytyy linkkejä sivus-toihin, joista löytää hyödyllistä maksutonta materiaalia valmen-nuksen tueksi.

Sosiaalipsykologinen näkökulma puolestaan avaa näkymiä ihmisen käyttäytymisen taustalla oleviin tekijöihin mm. asenteiden ja aggression käsitteiden tarkastelun myötä. Eri-ikäisten valmentamisen osiossa olen ottanut tarkasteluun perheen ja sen vaikutuksen yksilöön. Eri-ikäisiä olen tarkastellut kehitys- ja persoonallisuuspsykologian näkökulmista. Ajatuksena on ollut avata kehitykseen ja elämän kaareen yleisesti kuuluvia haas-teita eri ikäkausina sekä perheen ja vanhemmuuden vaikutusta yksilön kehitykseen. Haluan tällä lähestymistavalla korostaa sitä, että neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien henkilöiden elämässä on paljon myös tyypillisesti elämään kuuluvia haas-teita, joita ei mielestäni tulisi nähdä muuna, kuin inhimilliseen elämän kuuluvana.

Väheksymättä neuropsykiatrisia erityispiirteitä omaavien ihmisten haasteita ja kärsimystäkin, ajattelen, että usein on tarpeen kysyä, kenen ongelma oikeasti on, kun puhutaan ongelmista.
Onko mahdollista katsoa myös vahvuuksia ja erilaisten toimin-tatapojen hyötyjä ja mahdollisuuksia? Kun tarkastellaan esimer-kiksi työelämän vaatimuksia, löytyy sieltä paljon myös odotuk-sia, joihin esimerkiksi ADHD piirteitä omaavien ihmisten kyvyt vastaavat hyvin.
Oireyhtymien yksityiskohtaisen tarkastelun olen tarkoituksellisesti jättänyt pois. Viime vuosina on kirjoitettu runsaasti teoksia eri oireyhtymistä ja mielestäni niistä saa kattavasti tietoa viimei-simmistä tutkimustuloksista sekä ihmisten henkilökohtaisista kokemuksista oireyhtymien tuottamista erityispiirteistä heidän arkeensa. Kirjan loppuun olen koonnut listan tällä hetkellä tiedossani olevista aihealueen teoksista.

Jokaisen luvun alkupuolella on kuvattu teoriaa ja taustaa harjoi-tuksille. Luvut sisältävät menetelmiä ja niihin liittyviä sovelluksia sekä harjoituksia. Olen kirjoittanut mukaan myös tarinoita valmennuskokemuksistani ja menetelmien käytöstä. Pyrkimyk-senä on ollut aloittaa yleisemmältä tasolta myönteisen ajattelun ja ratkaisukeskeisen toimintamallin kuvailulla ja edetä syvem-mälle aivojen toimintaan sekä esitellä, miten soveltaa teoriatie-toa arjessa. Menetelmät olen pyrkinyt esittämään niin, että ne ovat helposti käytännössä toteutettavia harjoituksia ja kopioita-vissa käyttöön. Harjoituksia olen koonnut paitsi omista ideoistani, myös teoksista tai koulutuksista, joita olen hyödyntänyt val-mentajan työssä.

Tärkeimpänä viestinä haluaisin välittää ajatuksen yhden vertaisuudesta ja potentiaalin näkemisestä. Kaikista ihmisistä ja ym-päristöistä on löydettävissä jotakin hyvää ja toimivaa. Kasvatta-malla sitä, tuetaan ihmisiä heille parhaaseen suoritukseen, ehkäistään mielenterveyden pulmia ja tuetaan omaan hyvään elämään. Haluan uskoa, että asennoitumalla ihmisiin huomaamalla hyvä heissä, on vaikutusta myös yhteiskunnallisesti.

Valmennus on minulle ennen kaikkea myönteistä ja arvostavaa asennetta valmentautujaa kohtaan. Valmennuksessa voidaan käyttää harjoituksia ja erilaisia menetelmiä, ne ovat työkaluja. Avoin ja kiinnostunut asenne avaa luovuutta keksiä asiakkaalle sopivia yksilöllisiä keinoja muuttaa sitä, minkä asiakas haluaa muuttuvan.


Rautjärvellä 5.8.2019
Anne Repo

VALMENNUKSEN POLUILLA SISÄLTÖ:

 • KIITOS
 • JOHDANTO
 • RATKAISUJEN POLUILLA
 • Ratkaisukeskeisen ajattelun historiaa
 • Ratkaisukeskeisiä perusajatuksia
 • Tulevaisuuteen suuntautuminen
 • Poikkeuksien löytäminen
 • Ei-tietämisen asenne
 • Palaute
 • Tunteet
 • Edistyksen vahvistaminen ja vahvuuksien hyödyntäminen
 • Harjoituksia
 • Myönteisen tulevaisuuden kuvaaminen
 • Asteikkokysymys/ harjoitus
 • Poikkeuskysymys
 • Ihme-kysymys
 • Ratkaisukeskeisyyden taustateorioita
 • Systeemisyys
 • Sosiaalinen konstruktionismi
 • Milton H. Erickson
 • ASENTEET
 • POSITITIIVISIA POLKUJA
 • Itsehallinta, itseluottamus ja itsearvostus
 • Sosiaalinen minä
 • Myönteiset olosuhteet ja ympäristöt
 • Myönteinen elämän asenne
 • Arvot
 • Pystyvyyden kokemus
 • Harjoitukset
 • Onnistumisen tähtihetki
 • Tiukasta tilanteesta selviytyminen
 • Arvokello
 • Elämän tärkeät asiat
 • Myönteisten asioiden vahvistaminen
 • Voimavarapuu
 • Sparkling moment
 • Hyvä ystävä apuna
 • Myönteiseen ajatteluun virittäytyminen
 • Hyveiden poluilla
 • Harjoituksia hyveisiin
 • Työkalu hyveiden kartoittamiseksi
 • POLKUJA MOTIVAATIOON
 • Sisäinen ja ulkoinen motivaatio
 • Itsemääräämisteoria
 • Odotusarvoteoria
 • Kyvykkyyden kokemus
 • Tavoite- ja oppimisorientaatiot
 • Itseohjautuvuus
 • Motivoiva haastattelu
 • Tarina: Otson polku apuvalmentajaksi
 • TAVOITTEEN LUOMINEN- POLKU JONNEKIN
 • Perintö- ja ympäristötekijöiden vaikutus
 • Henkilökohtaiset tavoitteet
 • Tarina: CIA-agentti
 • Potkens
 • Harjoitus
 • Elämän tarkastelua
 • VALMENNUSPROSESSI- POLULLA ETEENPÄIN
 • Neuropsykiatrinen valmennus
 • Alkukartoitus
 • Valmennussopimus
 • Työskentely
 • Arviointi
 • Muksuopin portaat
 • Valmennustapaamisen rakenne 1
 • Valmennustapaamisen rakenne 2
 • Palautteen antaminen
 • Valmennuksen tehtäviä
 • Psykoedukaatio
 • Tarina: Pitkä yhteinen taival
 • ERI-IKÄISET VALMENTAUTUJAT
 • Perhe
 • Parisuhde
 • Vanhemmuus
 • Vanhemmuuden roolikartta
 • Parisuhteen roolikartta
 • Aikuinen
 • Kielteiset ajatukset ja uskomusten muuttaminen
 • Metaforien käyttö valmennuksessa
 • Harjoituksia
 • Elämän kaaren tarkastelua
 • Verkostokartta
 • Lapsi
 • Nuori
 • Itsenäistyvän nuoren verkostokartta
 • Vastuun portaat
 • Manuaali
 • TIEDONKÄSITTELYN JA NLP:N POLKUJA
 • Tietoinen tiedonkäsittely
 • Tiedostamaton tiedon käsittely
 • Havaitseminen
 • Aivot, hermosolut ja hermoverkot
 • Välittäjäaineet
 • Muisti
 • Työmuisti
 • Pitkäkestoinen muisti
 • Aistimuisti eli sensorinen muisti
 • Muisti ja oppiminen
 • Muistot
 • Unohtaminen ja muistikeinot
 • Aivojen neuroplastisuus
 • Mielenteoria, metapuhe, mentalisaatio
 • Harjoituksia ja menetelmiä
 • Uudelleenmäärittely 1
 • Uudelleenmäärittely 2
 • Monimerkityksellinen kuva
 • TOIMINNAOHJAUS
 • Etuotsalohko toiminnanohjauksen säätelijänä
 • Muisti, suunnittelu ja toiminnan käynnistyminen
 • TOIMINNANOHJAUKSEN TUKEMINEN- ARJEN POLKUJA
 • Muutokseen sopeutuminen
 • Harjoitus: Challenge
 • Itsetunnon kohentaminen
 • Puu, joka kuvaa sinua
 • Perheen voimavara vaakuna
 • Kiitollisuustähti
 • Hyvien asioiden aurinko
 • Elinvoimaoksa
 • Rajoittaminen
 • Juuttumisesta pois auttaminen
 • Aistiesteetön ympäristö
 • Aistien hyödyntäminen
 • Palkkiot
 • Itsetutkiskelu
 • Harjoituksia
 • Kulkuneuvo
 • Vuodenaikojen puu
 • Muutos
 • Motivaation herättäminen
 • Rentoutuminen
 • Harjoitus: Omat rajat rentoutus
 • Impulsiivisuuden hallinta
 • Arjen ja ajan hallinta
 • Harjoitus: Miten käytän aikaani?
 • Sosiaalisten tilanteiden ennakointi
 • Tarkkaavaisuuden suuntaaminen ja ylläpitäminen
 • Tunteiden tunnistaminen ja hallinta
 • Harjoituksia:
 • Ilon ja surun talo
 • Tunne ja miltä se näyttää, kuulostaa ja tuntuu
 • Vahvuuksien huomioiminen
 • Harjoituksia
 • Voimabiisi
 • Voimavaraeläin
 • Kuvien käyttö
 • Struktuuri
 • Perheen toimintaohjeet
 • Koti kuntoon
 • Kirjahylly
 • Mindfulness
 • Mallittaminen
 • EMOOTIOT JA AGGRESSIIVISUUS
 • Emootiot vuorovaikutuksessa
 • Aggressiivinen käytös
 • Turhautuminen
 • Haastavaan käytökseen vastaaminen
 • KIELI- POLKU PAREMPAAN VUOROVAIKUTUKSEEN
 • Sanojen merkitykset
 • Harjoituksia
 • Sanojen sävyt
 • Jos ja kun
 • Keskustelukulttuuri
 • YMPÄRISTÖ VALMENTAUTUJAN TUKENA
 • Ympäristön muokkaaminen
 • Muisti- ja oppimiskeinot
 • Hoito, kuntoutus ja tukimuodot
 • AIHEALUEEN KIRJALLISUUTTA
 • LINKKEJÄ MATERIAALEIHIN
 • AIHEESEEN LIITTYVIÄ LINKKEJÄ
 • LÄHTEET